Przetarg na dzierżawę garażu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 czerwca 2019

Wójt Gminy Siekierczyn ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę garażu znajdującego się w budynku gospodarczym przy ul. Jana Pawła II 2 w Zarębie.

 1. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę garażu o pow. 23,10 m2 położonego w budynku gospodarczym przy ul. Jana Pawła II 2 w Zarębie, na działce oznaczonej nr ewid. 111/2, dla której prowadzona jest KW 18586.
 2. Przedmiot dzierżawy przeznaczony jest na przechowywanie samochodu osobowego.
 3. Przetarg ma na celu ustalenie wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego,
 4. Umowa na dzierżawę garażu zostanie zawarta na okres 3 lat licząc od dnia podpisania umowy.
 5. Cena wywoławcza przedmiotu dzierżawy za okres ujęty w pkt 5 wynosi 2.079 zł netto, a w rozbiciu na poszczególne miesiące 57,75 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem 75/100 złotych).
 6. Do wielkości czynszu uzyskanego w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Czynsz dzierżawny zostanie naliczony od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zostanie zawarta umowa dzierźawy. Czynsz jest płatny gotówką z góry, do dnia 15-tego każdego miesiąca.
 7. Cena dzierżawy może być corocznie weryfikowana w zależności od wielkości kształtowania się współczynnika inflacji.
 8. Dzierżawca będzie zobowiązany do:1) opłacania podatku od nieruchomości, wg obowiązujących stawek podatkowych ustalanych przez
  Radę Gminy na dany rok. W roku 2019 r. stawka za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 6,90 zł,2) utrzymywania porządku i czystości wokół przedmiotu dzierżawy.
 9. Wadium w wysokości 104,00 zł (słownie: sto cztery złote) należy wpłacić na konto Gminy Siekierczyn w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu O/Siekierczyn nr konta 28 8392 0004 5500 0169 2000 0060 do dnia 22 lipca 2019 r. do godz. 9.00 (poniedziałek) z dopiskiem „Przetarg na dzierżawę garażu w Zarębie, ul. Jana Pawła II 2”. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek. Wadium uczestnika, z którym zostanie podpisana umowa, zostanie zaliczone na poczet przyszłego czynszu.
 10. Zwrot wadium uczestnikom nie wybranym nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium przetargowe ulega przepadkowi, gdy wybrany uczestnik nie podpisze umowy w oznaczonym terminie.
 11. Przetarg odbędzie się w dniu 25 lipca 2019 r. o godz. 10.00 (czwartek) w siedzibie Urzędu Gminy Siekierczyn, 59-818 Siekierczyn 271 (pokój nr 7).
 12. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 13. Osoba ustalona jako Dzierżawca zostanie powiadomiona o terminie zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej w ciągu 10 dni od daty zamknięcia przetargu.
 14. Ogłoszenie o przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w gminie oraz opublikowaniu na stronie internetowej Gminy Siekierczyn i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siekierczyn (http://www.bip.siekierczyn.pl).
 15. W przypadku wystąpienia istotnych powodów Wójt Gminy Siekierczyn zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
 16. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Siekierczyn (pokój nr 18, tel.
  75 722-17-78) w godzinach od 8.00-15.30.

Wójt Gminy
/-/ Dariusz Furdykoń

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie