Uruchomiono VI edycję Dolnośląskich Małych Grantów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 kwietnia 2020

VI edycja Dolnośląskich Małych Grantów poświęcona jest w szczególności działaniom społecznym na rzecz wsparcia mieszkańców Dolnego Śląska w walce z epidemią koronawirusa. Na realizację projektu zarząd województwa dolnośląskigo przeznaczył 300 tys. złotych.

Jedną z form walki województwa dolnośląskiego z epidemią koronawirusa jest umożliwienie realizacji inicjatyw społecznych w lokalnych środowiskach. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych ogłasza nabór wniosków do VI edycji DMG. O dotacje  w wysokości do 5 tysięcy złotych mogą starać się niezrzeszeni w żadnych strukturach mieszkańcy Dolnego Śląska i członkowie organizacji pozarządowych. Wnioski można składać od 14 do 28 kwietnia 2020 roku. Projekty mogą być realizowane wyłącznie na terenie Dolnego Śląska w 5 subregionach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim i mieście Wrocławiu. Projekty powinny zostać zrealizowane do 10 sierpnia 2020.

http://nowekwalifikacje-dolnyslask.pl/subregion-wg-nuts-3-jeleniogorski/

Wszystkie działania muszą być zgodne z nałożonymi przez rozporządzenia rządowe ograniczeniami w związku z pandemią koronawirusa oraz z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Projekty można realizować w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:

 1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 2. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 4. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 5. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 7. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 9. turystyki i krajoznawstwa;
 10. promocji i organizacji wolontariatu;
 11. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 12. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 13. działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 14. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;
 15. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 16. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

Zapoznać się z regulaminem konkursu można na stronie www.malegranty.pl

Internetowy generator wniosków jest dostępny na stronie: www.malegranty.pl i bezpośrednio pod adresem: www.generator.malegranty.pl

Wsparcie merytoryczne można uzyskać od Zespołu Dolnośląskich Małych Grantów:

Koordynator: Maria Mika – tel. 602376974 | e-mail: biuro@malegranty.pl

Opiekun merytoryczny: Urszula Bandurowska – tel. 721021990 | e-mail: ula.bandurowska@malegranty.pl

Opiekun merytoryczny: Daria Sudoł – tel. 600916306 | e-mail: daria.sudol@dfop.org.pl

Opiekun merytoryczny: Kazimierz Szepiela – tel. 660069527 | e-mail: kazik.szepiela@malegranty.pl

Galeria

 • Powiększ zdjęcie