STOP WYPALANIU TRAW!

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 kwietnia 2020

Od lat ekolodzy, naukowcy, a przed wszystkim strażacy alarmują, że wypalanie traw przynosi więcej szkód niż korzyści. Każdego roku zarówno wiosną jak i jesienią słyszymy doniesienia o pożarach łąk i nieużytków, które często świadomie są podpalane przez mieszkańców.

Wypalanie traw związane jest z chęcią szybkiego i łatwego usunięcia zbyt dużej trawy lub chwastów. Związane jest to również z dawnym przeświadczeniem gospodarzy, iż wypalanie traw i pozostałości roślinnej poprawi żyzność gleby, zniszczy chwasty i zwiększy plon przyszłych upraw. Nic bardziej mylnego! Wieloletnie wypalanie wierzchniej warstwy gleby, tej najbardziej próchniczej, powoduje drastyczne obniżenie jej wartości użytkowej. Wysoka temperatura powoduje niszczenie roślinności i hamuje naturalne procesy rozkładu pozostałości roślinnej, które glebę powinny wzbogacać w sposób naturalny.

Oprócz degradacji ziemi, wypalanie traw stanowi poważne zagrożenie dla wszelkiego rodzaju mikroorganizmów i żyjących w niej zwierząt. Wymierają całe kolnie mrówek, które regulują populację szkodliwych owadów. Giną dżdżownice, które poprawiają strukturę gleby i jej właściwości fizyczne. Wypalanie zabija również biedronki, które są naszymi sprzymierzeńcami w walce z mszycami. Dym nie pozwala trzmielom i pszczołom na zapylanie kwiatów, co powoduje obniżenie plonów. Pożar oznacza również śmierć zwierząt kręgowych, płazów, gadów i małych ssaków takich jak krety, ryjówki, jeże, młode zające, nornice i inne podobne gryzonie. Niszczone są również miejsca lęgowe ptaków oraz innych gatunków zwierząt i ptaków gnieżdżących się na ziemi lub w zaroślach. Ofiarami stają się również większe zwierzęta takie jak sarny, dziki i zwierzęta domowe, które wychodzą  na łąki i pastwiska.

Należy pamiętać, że w ostatnich czasach z powodu słabych opadów deszczu trawy są bardzo wysuszone i palą się bardzo szybko. Ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie. Nie do końca osoby, które podejmują się wypalanie traw są w stanie taki proces kontrolować. Bardzo często kończy się to tragedią. W przypadku gwałtownej zmiany kierunku wiatru ogień wymyka się spod kontroli i przenosi na pobliskie tereny, w tym lasy i zabudowania. W trakcie takich pożarów mieszkańcy tracą niejednokrotnie dorobek całego życia. Stanowią one również bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Co roku w pożarach wywołanych wypaleniem trawy giną lub zostają poważnie ranni podpalacze, przypadkowe osoby oraz strażacy.

Wypalanie traw jest prawnie zakazane. Ten zakaz wynika z:

 1. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:
  1. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
  2. 131. Kto: (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.
 2. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:
  1. 36. 1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru:

1) rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu; (...)

2) Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy czynności związanych z gospodarką leśną oraz  wykonywaniem robót budowlanych.

 1. 39. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, nie jest dopuszczalne.

Za złamanie zakazu grożą sankcje karne w postaci grzywny lub aresztu.

Dodatkowo rolnicy, którzy wypalają trawy mogą narazić się na sankcje w postaci zmniejszenia lub odebrania dotacji i dopłat z programów pomocowych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W związku z powyższym proszę i apeluje o zaprzestanie praktyk związanych z wypalaniem traw i suchych pozostałości na terenach zielonych. Nie stwarzajmy zagrożenia dla środowiska, w którym żyjemy, siebie samych oraz naszych sąsiadów. 

 

Wójt Gminy Siekierczyn

Dariusz Furdykoń

Galeria

 • Powiększ zdjęcie