Informacja dotycząca przedłużenia terminu wypowiedzenia wysokości czynszu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 maja 2020

Informuję, że w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.z 2020 r.  poz. 374, z późn. zm.) termin wypowiedzenia stawki czynszu ulega wydłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r. Przedłużenie terminu wypowiedzenia następuje wyłącznie na podstawie oświadczenia woli najemcy.

W związku z tym każdy najemca lokalu mieszkalnego komunalnego, który wyraża wolę na przedłużenie terminu wypowiedzenia wysokości czynszu zobowiązany jest dostarczyć drogą tradycyjną, pocztową, elektroniczną (ug@siekierczyn.pl) do Urzędu Gminy Siekierczyn, nie później niż do dnia 31 maja 2020 r.,  oświadczenie woli   o następującej treści:

OŚWIADCZENIE WOLI

o przedłużeniu terminu wypowiedzenia wysokości czynszu:

 

Ja niżej podpisany/a …........................................................ składam oświadczenie woli  

o przedłużeniu terminu wypowiedzenia wysokości  czynszu  za najem lokalu

mieszkalnego położonego w ....................................…....... do dnia 30 czerwca 2020 r.

 

…...........................................                                                          …...............................................

(miejscowość, data)                                                                       (czytelny podpis najemcy)

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U.z  2020  r. poz. 374,  z póżn. zm.)

Art. 31u. 1. W przypadku gdy wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego przez wynajmującego lub wypowiedzenie przez niego wysokości czynszu w takim lokalu nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a termin tego wypowiedzenia upływa po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r., termin wypowiedzenia ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r. Przedłużenie terminu wypowiedzenia następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy.

  1. Oświadczenie woli o przedłużeniu terminu wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub o przedłużeniu terminu wypowiedzenia wysokości czynszu do dnia 30 czerwca 2020 r. najemca składa wynajmującemu lokal najpóźniej w dniu upływu tego terminu.

 

Wójt Gminy

Dariusz Furdykoń

Galeria

  • Powiększ zdjęcie