Kontrole przyłączy kanalizacyjnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 maja 2020

Szanowni Mieszkańcy !

Wójt Gminy Siekierczyn informuje, iż w związku z bardzo dużą ilością wód opadowych, wód drenażowych trafiających do sieci kanalizacji sanitarnej, zaplanowano przeprowadzenie kontroli przyłączy kanalizacyjnych, celem wyeliminowania nielegalnych wpięć urządzeń doprowadzających wody do kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie bowiem z art. 9 ust 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków „Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.”

Przypominamy również, iż zgodnie z art. 28 ust. 4a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków kto nie stosuje się do zakazów o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2, czyli zakazu między innymi wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Wójt Gminy
Dariusz Furdykoń

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie