Gmina Siekierczyn w konkursie "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2021 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 marca 2021

W dniach od 15 lutego do 12 marca 2021 roku został przeprowadzony nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2021 roku, ogłoszony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe przeznaczone są na realizację konkursu dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich oraz racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi, co stworzy warunki dla rozwoju społeczno - ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej.

Gmina Siekierczyn przystąpiła do konkursu składając wniosek o dofinansowanie zadania „Modernizacja boiska wiejskiego w Rudzicy wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni”.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja zdegradowanego boiska wielofunkcyjnego w Rudzicy, służącego do gry w piłkę siatkową i koszykową. W ramach projektu zostanie zmieniona nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego o zniszczonej i niefunkcjonalnej nawierzchni z mączki ceglanej oraz zrealizowane zostanie zagospodarowanie terenu zielonego – skwerku znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie boiska przy istotnym wkładzie własnym pracy wolontariackiej mieszkańców sołectwa Rudzica.

Wykorzystanie istniejącego zaplecza rekreacyjno-sportowego wsi Rudzica i jego modernizacja oparta na specyfice i niepowtarzalnych walorach miejscowości da szansę na jej dalszy aktywny rozwój.

                                                                                                                                              Wójt Gminy Siekierczyn
                                                                                                                                              Dariusz Furdykoń

Więcej informacji o programie:

https://umwd.dolnyslask.pl/rozwoj-obszarow-wiejskich/odnowa-wsi-dolnoslaskiej/aktualnosci/

logotypy

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie