Rewitalizacja Gminy Siekierczyn

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY SIEKIERCZYN
NA LATA 2017-2023

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Siekierczyn

W celu poprawy jakości życia mieszkańców naszej gminy, Urząd Gminy przystąpił do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siekierczyn. Program obejmie działania mające na celu ożywienie zdegradowanych obszarów gminy, poprawę jakości życia ich mieszkańców, przywrócenie ładu przestrzennego, gospodarczego i aktywizację środowisk lokalnych. Obszar rewitalizacji wytypowany zostanie spośród obszarów cechujących się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych, przy uwzględnieniu endogenicznego potencjału i znaczenia dla rozwoju lokalnego.

Dokument stanowi również formalną podstawę do ubiegania się o środki europejskie na działania związane z rewitalizacją. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w pracach nad programem. Poznanie Państwa zdania w kwestii rewitalizacji Gminy Siekierczyn pozwoli na sformułowanie programu możliwie bliskiego oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy.

 

Podstawowe pojęcia, definicja rewitalizacji

Rewitalizacja – to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań́ danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością̨. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą̨) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych i planistycznych). Dla prowadzenia rewitalizacji wymagane są:

 • uwzględnienie rewitalizacji jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju gminy;
 • pełna diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz analizie dotykających go problemów; diagnoza obejmuje kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe;
 • ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań́ rewitalizacyjnych;
 • właściwy dobór narzędzi i interwencji do potrzeb i uwarunkowań́ danego obszaru;
 • zsynchronizowanie działań́ w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej;
 • koordynacja prowadzonych działań́ oraz monitorowanie i ewaluacja skuteczności rewitalizacji;
 • realizacja wynikającej z art. 5 ust.1 rozporządzenia ogólnego zasady partnerstwa polegającej na włączeniu partnerów w procesy programowania i realizacji projektów rewitalizacyjnych w ramach programów operacyjnych oraz konsekwentnego, otwartego i trwałego dialogu z tymi podmiotami i grupami, których rezultaty rewitalizacji mają dotyczyć́.

Rewitalizacja jest prowadzona zgodnie z zasadami zawartymi w Umowie partnerstwa, a w szczególności z zasadami polityki przestrzennej zawartymi w rozdziale 1.5.4 Umowie partnerstwa.

Stan kryzysowy – stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: /

 • gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw),
 • środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź́ stanu środowiska),
 • przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę̨ techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań́ urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych),
 • technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania rozwiązań́ technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).

 

Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają̨ mierniki rozwoju opisujące powyższe sfery, które wskazują̨ na niski poziom rozwoju lub dokumentują̨ silną dynamikę̨ spadku poziomu rozwoju, w odniesieniu do wartości dla całej gminy.

Obszar zdegradowany – obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich, ale także wiejskich. Obszar zdegradowany może być́ podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą̨ wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów.

Obszar rewitalizacji - obszar obejmujący całość́ lub cześć́ obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w pkt 2, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić́ rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być́ podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą̨ wspólnych granic, lecz nie może obejmować́ terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.
W skład obszaru rewitalizacji mogą̨ wejść́ obszary występowania problemów przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe (w tym po portowe i po wydobywcze), powojskowe lub po kolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich działania są ściśle powiązane
z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji.

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Siekierczyn

Uprzejmie informuję, że w dniach:

 • 5 kwietnia 2017 r. (środa)   w auli szkolnej przy ul. Jana Pawła II nr 4
  (dawny Klub 35) o godz. 17:00
 • 6 kwietnia 2017 r. (czwartek) w Domu Kultury w Siekierczynie o godz. 17:00

odbędą się spotkania  informacyjno – warsztatowe w sprawie opracowania diagnozy obszaru gminy służącej delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Celem konsultacji jest zapoznanie przedstawicieli społeczności lokalnej ze stanem przygotowań do opracowania programu rewitalizacji gminy, w szczególności z diagnozą gminy oraz zgłoszenie uwag do zaprezentowanego dokumentu.

Spotkanie poprowadzi Pan Dariusz Marciniec – ekspert, który czuwa nad poprawnością  merytoryczną i metodologią  projektu „Program Rewitalizacji Gminy Siekierczyn na lata 2017-2023”.

Wójt Gminy
Janusz Niekrasz

Artykuły

Przejdź do - Ankieta dotycząca Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Siekierczyn

Ankieta dotycząca Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Siekierczyn

Obszar rewitalizacji to miejsce, gdzie będą podejmowane działania mające na celu wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, które cechują się koncentracją różnych negatywnych zjawisk. Działania te mają służyć nie tylko mieszkańcom obszaru rewitalizacji, ale wszystkim mieszkańcom gminy. Ankieta jest w pełni anonimowa, a jej celem jest pozyskanie opinii na temat wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Siekierczyn.

8 listopada 2017
Czytaj więcej o: Ankieta dotycząca Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Siekierczyn