Gmina Siekierczyn

Przebudowa drogi gminnej nr 109641D Rudzica - Siekierczyn

10 lutego 2017

Logotyp 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 109641D Rudzica - Siekierczyn”

 realizowana na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy nr 00026-65151-UM0100001/16

podpisanej między Samorządem Województwa Dolnośląskiego, a Gminą Siekierczyn w dniu 29 sierpnia 2016 r.

 

w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

 W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:

Celem operacji jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu komunikacyjnego podczas przejazdu drogą gminną z Rudzicy do drogi powiatowej w Siekierczynie i dalej do drogi krajowej Nr 30 w kierunku siedziby powiatu lubańskiego i autostrady A4 poprzez jej poszerzenie z 3 do 5 m.

Wartość wskaźnika, który zostanie osiągnięty w wyniku realizacji operacji:

Przebudowa drogi gminnej o długości 3,127 km. 

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Jałowcu na podstawie umowy nr PN.272.1.2017 dnia 8 lutego 2017 r.

Galeria zdjęć z realizacji zadania:

lampy   Tablica1   Tablica2

Tablica informacyjna:

Tablica informacyjna