Gmina Siekierczyn

Zmiana wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 września 2020 r.

19 sierpnia 2020

 

Wójt Gminy Siekierczyn zawiadamia, że Rada Gminy Siekierczyn uchwałą Nr XX/143/20 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty dokonała od 1 września 2020 r. zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Zgodnie z treścią znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wszyscy mieszkańcy mają obowiązek segregacji odpadów komunalnych i nie ma już możliwości wyboru ponoszenia większej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zamian za zwolnienie z obowiązku segregacji.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od 1 września 2020 r. wynosi 24,00 zł miesięcznie od osoby.

Ponadto ustalono wysokość zwolnienia w części z opłaty dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym w wysokości 3,00 zł miesięcznie od osoby.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadóww sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosi 48,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Wysokość opłaty podwyższonej określa wójt w drodze decyzji za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie ma obowiązku składania nowej deklaracji.

Do właścicieli nieruchomości zostaną dostarczone zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z drukami opłat od miesiąca września do grudnia 2020 r.

Termin i sposób wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie. Opłatę należy wpłacać bez wezwania na indywidualne konto bankowe w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca, za poprzedni miesiąc.

Wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych na nieruchomości, np. przeprowadzka osób, narodziny dzieci, które mają wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana lub w terminie do 6 miesięcy od dnia zdarzenia w przypadku śmierci mieszkańca.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Siekierczyn pokój nr 8 oraz pod numerem telefonu 75 722 17 78 (wew. 33).

 

 

Wójt Gminy
Dariusz Furdykoń

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Obraz

    Obraz