Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

UWAGA !!! NIELEGALNY POBÓR WODY Z HYDRANTÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

Szanowni Państwo!

Na terenie Gminy Siekierczyn odnotowujemy w ostatnim okresie przypadki nielegalnego poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych. W większości są to świadome i celowe działania.

Hydranty przeciwpożarowe są ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej ludzi, budynków mieszkalnych i obiektów gospodarczych. Wykorzystywane są do gaszenia pożarów, zaopatrzenia w wodę pojazdów straży pożarnej i powinny być używane głównie do celów przeciwpożarowych, zaś na inne cele, wyłącznie za zgodą i pod nadzorem właściciela sieci wodociągowej.

Niestety coraz częściej mamy do czynienia z aktami wandalizmu, które polegają na uszkadzaniu hydrantów i zabezpieczeń antykradzieżowych, doprowadzając do ciągłych wycieków i marnotrawstwa wody. Intensywny pobór wody z hydrantu ma ogromny wpływ na ciśnienie w sieci wodociągowej w danej miejscowości, a w skrajnych przypadkach może powodować nawet jej braki. Częstą przyczyną niedostatecznego ciśnienia wody w sieci jest właśnie kradzież wody z hydrantów.

W wielu przypadkach zniszczony hydrant staje się potencjalnym źródłem skażenia bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej. Stanowi to ogromne zagrożenia dla zdrowia.

Informujemy również, że przy ustalaniu taryf (cen za wodę i ścieki) Gmina Siekierczyn musi uwzględnić wszystkie koszty prowadzonej działalności, w tym koszty produkcji kradzionej wody oraz wymiany uszkodzonych hydrantów.

Aby skutecznie walczyć z nieuczciwymi odbiorcami wody, bardzo ważna jest współpraca z mieszkańcami. Apelujemy, aby nie pozostawać obojętnym na zauważane przypadki kradzieży wody z hydrantów, przecieki lub oznaki wandalizmu. Prosimy o niezwłoczną informację o takich zdarzeniach na numer telefonu 664 441 522, drogą mailową na adres ug@siekierczyn.pl lub bezpośrednie powiadamianie Policji. Eliminując proceder kradzieży z  hydrantów, możemy zapewnić niezawodność i komfort dostaw wody dla wszystkich mieszkańców.

NIELEGALNY POBÓR Z HYDRANTU JEST KRADZIEŻĄ WODY !

KRADZIEŻ WODY Z HYDRANTU WPŁYWA NA OBNIŻENIE CIŚNIENIA WODY
W SIECI WODOCIĄGOWEJ I OKRESOWE JEJ BRAKI W CAŁEJ MIEJSCOWOŚCI !

WYKORZYSTANIE HYDRANTÓW PRZEZ OSOBY TRZECIE
JEST PODSTAWĄ DO WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA KARNEGO.

Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537) grzywna przewidziana za nielegalny pobór wody wynosi  5.000 zł.

„Art. 28. 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł.

2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:

1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne korzystanie z wody. Prosimy o wykorzystywanie wody pitnej z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych i powstrzymanie się od podlewania ogródków, trawników, mycia samochodów, napełniania przydomowych basenów itp. Ograniczenie zużycia zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie do celów bytowych w gospodarstwach domowych. Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

Woda z sieci wodociągowej przeznaczona jest przede wszystkim do spożycia przez ludzi, a także do zaspokajania podstawowych potrzeb socjalno-bytowych.