Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Klauzula informacyjna ogólna

Klauzula informacyjna ogólna dla interesantów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Siekierczyn, Siekierczyn 271, 59-818 Siekierczyn, reprezentowany przez Wójta Gminy Siekierczyn – kontakt e-mail: ug@siekierczyn.pl.
 2. Powołanym Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 68 411 40 00.
 3. Państwa dane będą przetwarzane w związku z wykonywaniem zadań publicznych o charakterze gminnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej a co za tym idzie Urząd Gminy Siekierczyn gromadzi Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
  a w szczególności z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Gmina realizuje głównie bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia powszechnie dostępnych usług. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych wynika także z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Administratora.
 4. Podstawami wynikającymi z RODO będą w szczególności: art. 6 ust. 1 lit. b (w przypadku zawierania umów oraz ich realizacji), c (realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Urząd), e (sprawowanie władzy / realizacja zadań publicznych przypisanych Urzędowi)Podstawą przetwarzania danych kontaktowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgoda. Przetwarzanie danych kontaktowych ma na celu ułatwić kontakt z Panią/Panem.
 5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności przez czas realizacji celu oraz okresy wskazane w związku z przechowywaniem i archiwizacją danych.
 6. Dane pochodzą od osoby, której dane dotyczą bądź od osoby legitymującej się jej pełnomocnictwem.
 7. W związku z podaniem danych, przysługują: prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo
  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Uwaga: prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie
jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi

 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego
  lub organizacji międzynarodowej.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji zadań wykonywanych przez Urząd Gminy. Odmowa ich podania będzie skutkowała brakiem możliwości realizacji tych zadań (w szczególności: podpisanie umowy, realizacja wniosków czy wykonywanie zadań
  o charakterze publicznym).