Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zmiana wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2024 r

Zgodnie z uchwałą nr II/11/24 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty od 1 lipca 2024 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wyniesie - 38,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

W dalszym ciągu obowiązuje zwolnienie 3,00 zł miesięcznie od osoby dla właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów, stawka opłaty podwyższonej wynosić będzie 76,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

Wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi uiszczane przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Siekierczyn w 2023 r. nie zbilansowały się z poniesionymi wydatkami, które były większe o 133 495,98 zł. Należy również wziąć pod uwagę, że w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego od lipca 2024 r. nastąpiła kolejna podwyżka stawki za odbiór i transport odpadów przez Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu Sp. z o. o. Prognozowane wszystkie wydatki (transport, zagospodarowanie, modernizacja PSZOK) na realizacje zadań z zakresu gospodarki odpadami w drugim półroczu 2024 r. wyniosą ok. 851 800,00zł. Przy zachowaniu dotychczasowych stawek opłat szacowane dochody w drugim półroczu 2024 r. wyniosłyby ok. 651 348,36 zł – tym samym zabrakłoby ok. 200tys. złotych. Dotychczas obowiązujące stawki opłat nie zabezpieczą potrzeb finansowych na pokrycie kosztów realizacji nowej umowy i funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami.

Dlatego też w celu zapewnienia środków na pokrycie wzrastających wydatków związanych z gospodarką odpadami, koniecznym było zmienienie obowiązujących stawek opłat.

W związku z ustaleniem nowej stawki nie ma obowiązku składania deklaracji. Właściciele nieruchomości w miesiącu lipcu 2024 r. otrzymają zawiadomienie o nowej wysokości opłaty oraz druki opłat na drugie półrocze 2024 r.

Termin i sposób wnoszenia opłaty nie ulegają zmianie. Wpłat należy dokonywać bez wezwania na indywidualne konto bankowe w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Ponadto informujemy, iż każdy właściciel nieruchomości zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 399) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Siekierczyn oraz pod numerem telefonu 75 722 17 78 (wew. 33).

 

 

 

Dariusz Furdykoń

Wójt Gminy Siekierczyn